List/Grid

Tag Archives: chất lượng công trình xây dựng

Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/04/2008

Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/04/2008

Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/04/2008 về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.