List/Grid

Tag Archives: chấm thi

Quyết định số 4971/QĐ-BGDĐT ngày 01/08/2008

Quyết định số 4971/QĐ-BGDĐT ngày 01/08/2008

Quyết định số 4971/QĐ-BGDĐT Bộ Giáo Dục đào tạo ngày 01 tháng 08 năm 2008 Về việc tổ chức thanh tra, giám sát công tác sao in đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm  2008 lần 2.