List/Grid

Tag Archives: chấm điểm thi đua của tỉnh Yên Bái.

Quyết định 16/2008/QĐ-UBND ngày 29/07/2008

Quyết định 16/2008/QĐ-UBND ngày 29/07/2008

Quyết định 16/2008/QĐ-UBND do Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Yên Bái ban hành ngày 29/07/2008 ban hành Quy định về tổ chức các Khối giao ước thi đua và Bảng tiêu chuẩn chung hướng dẫn chấm điểm thi đua của tỉnh Yên Bái.