List/Grid

Tag Archives: chưa sử dụng

Luật Đất Đai 1993

Luật Đất Đai 1993

Luật Đất Đai được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX, kỳ họp thứ ba thông qua ngày 14 tháng 7 năm 1993.Quy định chế độ quản lý, sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.