List/Grid

Tag Archives: chương trình khung trung cấp

Thông tư số 16/2010/TT-BGDĐT ngày 28/06/2010

Thông tư số 16/2010/TT-BGDĐT ngày 28/06/2010

Thông tư số 16/2010/TT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 28/06/2010 quy định về chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp.