List/Grid

Tag Archives: chương trình khung Trung cấp chuyên nghiệp

Thông tư số 18/2010/TT-BGDĐTngày 28/06/2010

Thông tư số 18/2010/TT-BGDĐTngày 28/06/2010

Thông tư số 18/2010/TT-BGDĐT ngày 28/06/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình khung Trung cấp chuyên nghiệp các khối ngành: Nông nghiệp; Thủy sản.

Thông tư số 17/2010/TT-BGDĐT ngày 28/06/2010

Thông tư số 17/2010/TT-BGDĐT ngày 28/06/2010

Thông tư số 17/2010/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 28/06/2010 về việc ban hành chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp các khối ngành: Công nghệ hóa học; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông; Sản xuất, chế biến sợi, vải, giày, da; Công nghệ kỹ thuật cơ khí; Công nghệ thông tin; Công nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựng.

Thông tư số 15/2010/TT-BGDĐT ngày 01/06/2010

Thông tư số 15/2010/TT-BGDĐT ngày 01/06/2010

Thông tư số 15/2010/TT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 01/06/2010 về ban hành chương trình khung Trung cấp chuyên nghiệp khối ngành tài nguyên – môi trường.