List/Grid

Tag Archives: Chương trình khung Trung cấp chuyên nghiệp các khối ngành: Nông nghiệp; Thủy sản

Thông tư số 18/2010/TT-BGDĐTngày 28/06/2010

Thông tư số 18/2010/TT-BGDĐTngày 28/06/2010

Thông tư số 18/2010/TT-BGDĐT ngày 28/06/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình khung Trung cấp chuyên nghiệp các khối ngành: Nông nghiệp; Thủy sản.