List/Grid

Tag Archives: chương trình khung trình độ trung cấp nghề và trình độ cao đẳng nghề

Thông tư số 16/2009/TT-BLĐTBXH ngày 20/05/2009

Thông tư số 16/2009/TT-BLĐTBXH ngày 20/05/2009

Thông tư số 16/2009/TT-BLĐTBXH ngày 20/05/2009 quy định Chương trình khung trình độ trung cấp nghề và trình độ cao đẳng nghề.

Thông tư số 15/2009/TT-BLĐTBXH ngày 20/05/2009

Thông tư số 15/2009/TT-BLĐTBXH ngày 20/05/2009

Thông tư số 15/2009/TT-BLĐTBXH ngày 20/05/2009 quy định Chương trình khung trình độ trung cấp nghề và trình độ cao đẳng nghề.