List/Grid

Tag Archives: chương trình khung trình độ cao đẳng nghề nhóm nghề Sức khỏe và dịch vụ xã hội

Thông tư số 23/2009/TT-BLĐTBXH ngày 15/06/2009

Thông tư số 23/2009/TT-BLĐTBXH ngày 15/06/2009

Thông tư số 23/2009/TT-BLĐTBXH ngày 15/06/2009 quy định Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, Chương trình khung trình độ cao đẳng nghề nhóm nghề Sức khỏe và dịch vụ xã hội.