List/Grid

Tag Archives: Chương trình khung Giáo dục đại học

Thông tư số 11/2010/TT-BGDĐT ngày 23/03/2010

Thông tư số 11/2010/TT-BGDĐT ngày 23/03/2010

Thông tư số 11/2010/TT-BGDĐT ngày 23/03/2010 do Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành quy định về chương trình khung giáo dục đại học khối ngành khoa học sức khỏe, trình độ cao đẳng

Thông tư số 10/2010/TT-BGDĐT ngày 22/03/2010

Thông tư số 10/2010/TT-BGDĐT ngày 22/03/2010

Thông tư số 10/2010/TT-BGDĐT ngày 22/03/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình khung Giáo dục đại học ngành Công tác xã hội trình độ đại học, cao đẳng