List/Grid

Tag Archives: chương trình bồi dưỡng thường xuyên

Thông tư số 33/2011/TT-BGDĐT ngày  08/08/2011

Thông tư số 33/2011/TT-BGDĐT ngày 08/08/2011

Thông tư số 33/2011/TT-BGDĐT ngày  08/08/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên giáo dục thường xuyên.

Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/08/2011

Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/08/2011

Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/08/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học.