List/Grid

Tag Archives: cây trồng rừng và cây lâm sản ngoài gỗ

Thông tư 35/2010/TT-BNNPTNT ngày 23/06/2010

Thông tư 35/2010/TT-BNNPTNT ngày 23/06/2010

Thông tư 35/2010/TT-BNNPTNT ngày 23/06/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành “Danh mục bổ sung một số loài cây trồng rừng và cây lâm sản ngoài gỗ tại 63 huyện nghèo thuộc 21 tỉnh theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Thủ tướng Chính phủ ”.