List/Grid

Tag Archives: cao đẳng

Thông tư 33/2009/TT- BGDĐT ngày 13/11/2009

Thông tư 33/2009/TT- BGDĐT ngày 13/11/2009

Thông tư 33/2009/TT- BGDĐT ngày 13/11/2009 ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng- an ninh trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học( có cấp trung học phổ thông ).

Thông tư 27/2009/TT- BGDĐT ngày 19/10/2009

Thông tư 27/2009/TT- BGDĐT ngày 19/10/2009

Thông tư 27/2009/TT- BGDĐT ngày 19/10/2009 ban hành quy chế ngoại trú của học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy.

Thông tư số 123/2009/TT-BTC ngày 17/06/2009

Thông tư số 123/2009/TT-BTC ngày 17/06/2009

Thông tư số 123/2009/TT-BTC ngày 17/06/2009 do Bộ Tài Chính ban hành quy định nội dung chi, mức chi xây dựng chương trình khung và biên soạn chương trình, giáo trình các môn học đối với các ngành đào tạo Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp.

Thông tư số 20/2009/TT-BLĐTBXH ngày 15/06/2009

Thông tư số 20/2009/TT-BLĐTBXH ngày 15/06/2009

Thông tư số 20/2009/TT-BLĐTBXH ngày 15/06/2009 do Bộ Lao Động – Thương binh & Xã Hội ban hành quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề nhóm nghề  Máy tính và công nghệ thông tin.

Luật Về Sĩ Quan Quân Đội Nhân Dân Việt Nam 30/12/1981

Luật Về Sĩ Quan Quân Đội Nhân Dân Việt Nam 30/12/1981

 Luật Về Sĩ Quan Quân Đội Nhân Dân Việt Nam nhằm Để góp phần xây dựng Quân đội nhân dân chính quy và hiện đại, tăng cường quốc phòng, bảo đảm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ và xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa;