List/Grid

Tag Archives: cán bộ

Thông tư số 87/2009/TT-BTC ngày 29/04/2009

Thông tư số 87/2009/TT-BTC ngày 29/04/2009

Thông tư số 87/2009/TT-BTC ngày 29/04/2009 do Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc năm 2009.

Thông tư 88/2008/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 14/10/2008

Thông tư 88/2008/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 14/10/2008

Thông tư của Bộ Tài chính số 88/2008/TT_BTC ban hành ngày 14 tháng 10 năm 2008 hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang có mức lương thấp, đời sống khó khăn và điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc năm 2008

Quyết định số 127/2008/QĐ-TTg  ngày 15/09/2008

Quyết định số 127/2008/QĐ-TTg ngày 15/09/2008

Quyết định số 127/2008/QĐ-TTg  ngày 15/09/2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang có mức lương thấp, đời sống  khó khăn.

Nghị định số 143/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 10/09/2007

Nghị định số 143/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 10/09/2007

Nghị định số 143/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 10/09/2007 về thủ tục, thời điểm thông báo, thời điểm ra quyết định nghỉ hưu và hưởng chế độ hưu trí đối với cán bộ, công chức đủ điều kiện nghỉ hưu.

Nghị định của Chính phủ số 62/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 62/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 62/2001/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2001 về việc ban hành quy chế tổ chức lễ tang đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước khi từ trần.

Nghị định số 56/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 56/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 56/2000/NĐ-CP của Chính phủ  ngày 12 tháng 10 năm 2000 sửa đổi khoản 2 điều 6 Nghị định số 95/1998/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 1998 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức