List/Grid

Tag Archives: cán bộ quản lý giáo dục

Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/06/2006

Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/06/2006

Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/06/2006 do Chính phủ ban hành quy định các chế độ phụ cấp, trợ cấp, ưu đãi khác đối với các đối tượng nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đang công tác.