List/Grid

Tag Archives: cán bộ đăng kiểm tại các đơn vị đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ

Thông tư số 07/2011/TT-BGTVT ngày 07/3/2011

Thông tư số 07/2011/TT-BGTVT ngày 07/3/2011

Thông tư số 07/2011/TT-BGTVT ngày 07/03/2011 của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn, khen thưởng và kỷ luật đối với cán bộ đăng kiểm tại các đơn vị đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ ban hành kèm theo Quyết định số 1643/1998/QĐ-BGTVT ngày 06/07/1998, đã được sửa đổi bổ sung theo Quyết định số 3165/2002/QĐ-BGTVT ngày 02/10/2002 của Bộ Giao thông Vận tải.