List/Grid

Tag Archives: cán bộ công tác nhiệm kỳ

Nghị định của Chính phủ số 157/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 157/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 157/2005/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2005 quy định một số chế độ đối với cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại cơ quan việt nam ở nước ngoài.