List/Grid

Tag Archives: cán bộ công chức

Nghị định số 158/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 27/10/2007

Nghị định số 158/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 27/10/2007

Nghị định số 158/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 27/10/2007 quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ  chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ công chức, viên chức.
Nghị định số 71/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 71/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 71/2000/NĐ-CP của Chính phủ  ngày 23 tháng 11 năm 2000 Quy định việc kéo dài thời gian công tác của cán bộ, công chức đến độ tuổi nghỉ hưu