List/Grid

Tag Archives: cán bộ công chức xà

Nghị định của Chính Phủ số 114/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003

Nghị định của Chính Phủ số 114/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003

Nghị định của Chính Phủ số 114/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 về cán bộ, công chức xà, phường, thị trấn. Nghị định này quy định về chức danh, tiêu chuẩn, nghĩa vụ, quyền lợi, những việc không được làm, chế độ chính sách và quản lý cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cán bộ, công chức cấp xã)