List/Grid

Tag Archives: cai nghiện

Nghị định 135/2004/NĐ-CP ngày 10-06-2004

Nghị định 135/2004/NĐ-CP ngày 10-06-2004

Nghị định 135/2004/NĐ-CP ngày 10-06-2004 của Chính phủ quy định Chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh,tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh