List/Grid

Tag Archives: Cai nghiện ma túy

Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010

Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010

Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09/09/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng.

Nghị định số 56/2002/NĐ-CP

Nghị định số 56/2002/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 56/2002/nđ-cp ngày 15 tháng 5 năm 2002 về tổ chức cai nghiện ma tuý tại gia đình và cộng đồng.

Nghị định số 34/2002/NĐ-CP

Nghị định số 34/2002/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 34/2002/ND-CP ngày 28 tháng 3 năm 2002 quy định về trình tự, thủ tục và chế độ cai nghiện đối với người nghiện ma túy đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.