List/Grid

Tag Archives: cai nghiện ma túy tại gia đình

Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010

Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010

Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09/09/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng.