List/Grid

Tag Archives: các trường hợp bị xử lý kỷ luật

Nghị định của Chính phủ số 35/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 35/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 35/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2005 về việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức.