List/Grid

Tag Archives: các phường

Nghị định của Chính Phủ số 97/2003/NĐ-CP ngày 21/08/2003

Nghị định của Chính Phủ số 97/2003/NĐ-CP ngày 21/08/2003

Nghị định của Chính Phủ số 97/2003/NĐ-CP ngày 21 tháng 8 năm 2003 về việc thành lập thị xà Long Khánh và các phường, xà trực thuộc; thành lập các huyện Cẩm Mỹ, Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai