List/Grid

Tag Archives: các Cơ quan khác của Việt Nam ở nước ngoài

Quyết định số 02/2008/QĐ-TTg ngày 07/01/2008

Quyết định số 02/2008/QĐ-TTg ngày 07/01/2008

Quyết định số 02/2008/QĐ-TTg ngày 07/01/2008 do Thủ tướng Chính Phủ ban hành quy chế quản lý các dự án đầu tư xây dựng của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các Cơ quan khác của Việt Nam ở nước ngoài.