List/Grid

Tag Archives: các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương

Nghị định của Chính phủ số 13/2008/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 13/2008/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.