List/Grid

Tag Archives: cá nhân Việt Nam

Nghị định của Chính Phủ số 125/2003/NĐ-CP ngày 29/10/2003

Nghị định của Chính Phủ số 125/2003/NĐ-CP ngày 29/10/2003

Nghị định của Chính Phủ số 125/2003/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2003 về Vận tải đa phương thức Quốc Tế. Nghị định này quy định về hoạt động vận tải đa phương thức quốc tế của tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư tại Việt Nam và doanh nghiệp nước ngoài đăng ký kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế theo pháp luật Việt Nam.

Luật Thủy sản số 17/2003/QH11

Luật Thủy sản số 17/2003/QH11

Luật Thủy sản số 17/2003/QH11 được Quốc hội khóa 11 thông  qua ngày 26 tháng 11 năm 2003  quy định về hoạt động thuỷ sản áp dụng đối với hoạt động thuỷ sản của tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài trên đất liền, hải đảo, vùng nội thuỷ, lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.