List/Grid

Tag Archives: cá nhân Việt Nam trên các vùng biển.

Nghị định số 33/2010/NĐ-CP ngày 31/03/2010

Nghị định số 33/2010/NĐ-CP ngày 31/03/2010

Nghị định số 33/2010/NĐ-CP ngày 31/03/2010 về quản lý hoạt động khai thác thủy sản của tổ chức, cá nhân Việt Nam trên các vùng biển.

Thông tư 63/2009/TT- BNNPTNT ngày 25/09/2009

Thông tư 63/2009/TT- BNNPTNT ngày 25/09/2009

Thông tư 63/2009/TT- BNNPTNT ngày 25/09/2009 quy định thưc hiện nghị định số 123/2006/NĐ-CP ngày 27/10/2006 của Chính phủ về quản lý hoạt động khai thác thủy sản của tổ chức, cá nhân Việt Nam trên các vùng biển.