List/Grid

Tag Archives: cá nhân vay vốn trung

Thông tư 27/2009/TT- NHNN ngày  31/12/2009

Thông tư 27/2009/TT- NHNN ngày 31/12/2009

Thông tư 27/2009/TT- NHNN ngày  31/12/2009 quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức, cá nhân vay vốn trung, dài hạn Ngân Hàng trong năm 2010 để thực hiện đầu tư phát triển sản xuất – kinh doanh.

Thông tư 24/2009/TT- NHNN ngày  14/12/2009

Thông tư 24/2009/TT- NHNN ngày 14/12/2009

Thông tư 24/2009/TT- NHNN ngày  14/12/2009 quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức,cá nhân vay vốn trung,dài hạn Ngân Hàng phát triển Việt Nam và quỹ đầu tư phát triển địa phương để thực hiện dự án đầu tư mới để phát triển sản xuất – kinh doanh.

Thông tư số 05/2009/TT-NHNN ngày 07/04/2009

Thông tư số 05/2009/TT-NHNN ngày 07/04/2009

Thông tư số 05/2009/TT-NHNN ngày 07/04/2009 của Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức, cá nhân vay vốn trung, dài hạn Ngân hàng thực hiện đầu tư mới để phát triển sản xuất – kinh doanh.