List/Grid

Tag Archives: cá nhân tham gia hoạt động thể dục

Luật thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006

Luật thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006

Luật thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006 quy định về tổ chức và hoạt động thể dục, thể thao; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thể dục, thể thao.