List/Grid

Tag Archives: cá nhân nước ngoài thu nhập tại Việt Nam

Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008

Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008

Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam.