List/Grid

Tag Archives: cá nhân nước ngoài tại Việt Nam

Nghị định số 46/1999/NĐ-CP ngày 01-07-1999

Nghị định số 46/1999/NĐ-CP ngày 01-07-1999

Nghị định số 46/1999/NĐ-CP ngày 01-07-1999 của Chính phủ quy định sửa đổi một số Điều của Nghị định số 85/1998/NĐ-CP, ngày 20/10/1998 của Chính phủ về tuyển chọn, sử dụng và quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam