List/Grid

Tag Archives: Cá nhân là người không mang quốc tịch Việt Nam

Nghị định của chính phủ số 78/2001/NĐ-CP

Nghị định của chính phủ số 78/2001/NĐ-CP

Nghị định của chính phủ số 78/2001/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2001quy định chi tiết thi hành pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao.