List/Grid

Tag Archives: cá nhân kinh doanh du lịch

Luât du lịch số 44/2005/QH11 do Quốc Hội ban hành 14/06/2005

Luât du lịch số 44/2005/QH11 do Quốc Hội ban hành 14/06/2005

Luât du lịch số 44/2005/QH11 do Quốc Hội ban hành 14/06/2005 quy định về tài nguyên du lịch và hoạt động du lịch; quyền và nghĩa vụ của khách du lịch, tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch, tổ chức, cá nhân khác có hoạt động liên quan đến du lịch.