List/Grid

Tag Archives: cá nhân có liên quan; hoạt động và bảo đảm hoạt động của Kiểm toán Nhà nước.

Luật kiểm toán nhà nước số 37/2005/QH11 do Quốc Hội thông qua ngày 14/06/2005

Luật kiểm toán nhà nước số 37/2005/QH11 do Quốc Hội thông qua ngày 14/06/2005

Luật kiểm toán nhà nước số 37/2005/QH11 do Quốc Hội thông qua ngày 14/06/2005 quy định về địa vị pháp lý, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Kiểm toán Nhà nước; nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm toán viên nhà nước; đơn vị được kiểm toán và tổ chức, cá nhân có liên quan; hoạt động và bảo đảm hoạt động của Kiểm toán Nhà nước.