List/Grid

Tag Archives: Cựu chiến binh

Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006

Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006

Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 do Chính phủ ban hành quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh về Cựu chiến binh, Hội Cựu chiến binh Việt Nam.