List/Grid

Tag Archives: cửa khẩu cảng biển

Thông tư số 05/2010/TT-BQP ngày 18/01/2010

Thông tư số 05/2010/TT-BQP ngày 18/01/2010

Thông tư số 05/2010/TT-BQP do Bộ Quốc Phòng ban hành ngày 18/01/2010 hướng dẫn thực hiện nghị định số 50/2008/NĐ-CP ngày 21/04/2008 của Chính Phủ về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng biển.