List/Grid

Tag Archives: cử nhân luật

Luật Công chứng số  82/2006/QH11 ngày 29/11/2006

Luật Công chứng số 82/2006/QH11 ngày 29/11/2006

Luật Công chứng số  82/2006/QH11 ngày 29/11/2006 quy định về phạm vi công chứng, công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng, thủ tục công chứng và quản lý nhà nước về công chứng.