List/Grid

Tag Archives: Cử Chi

Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân Dân 30/06/1989

Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân Dân 30/06/1989

Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân Dân nhằm việc Để phát huy quyền làm chủ của nhân dân, mở rộng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, tăng cường hiệu lực của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương. Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá VIII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 30 tháng 6 năm 1989.