List/Grid

Tag Archives: Cục Thi hành án dân sự

Quyết định số 32/2009/QĐ-TTg ngày 20/02/2009

Quyết định số 32/2009/QĐ-TTg ngày 20/02/2009

Quyết định số 32/2009/QĐ-TTg ngày 20/02/2009 do Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thi hành án dân sự trực thuộc Bộ Tư pháp .