List/Grid

Tag Archives: Cục hoá chất

Quyết định số 01/QĐ-TTg ngày 02/01/2009

Quyết định số 01/QĐ-TTg ngày 02/01/2009

Quyết định số 01/QĐ-TTg ngày 02/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ. Quy định việc thành lập Cục hoá chất trực thuộc Bộ Công Thương.