List/Grid

Tag Archives: Cục dự trữ quốc gia

Thông tư số 107/2009/TT-BTC ngày 26/05/2009

Thông tư số 107/2009/TT-BTC ngày 26/05/2009

Thông tư số 107/2009/TT-BTC ngày 26/05/2009 do Bộ Tài Chính ban hành quy định việc định mức bảo quản hàng hóa dự trữ nhà nước do Cục Dự trữ quốc gia trực tiếp quản lý.

Thông tư số 99/2009/TT-BTC ngày 20/05/2009

Thông tư số 99/2009/TT-BTC ngày 20/05/2009

Thông tư số 99/2009/TT-BTC ngày 20/05/2009 do Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn định mức phí nhập, xuất vật tư, thiết bị dự trữ Nhà nước tại cửa kho Cục Dự trữ quốc gia.

Thông tư số 61/2009/TT-BTC ngày 26/03/2009

Thông tư số 61/2009/TT-BTC ngày 26/03/2009

Thông tư số 61/2009/TT-BTC ngày 26/03/2009 của Bộ Tài Chính ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với gạo bảo quản kín.

Quyết định số 96/2008/QĐ-BTC  ngày 30 tháng 10 năm 2008

Quyết định số 96/2008/QĐ-BTC ngày 30 tháng 10 năm 2008

Quyết định số 96/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài Chính ngày 30 tháng 10 năm 2008 Về việc ban hành định mức bảo quản máy bơm chữa cháy dự trữ quốc gia do Cục Dự trữ quốc gia trực tiếp quản lý.

Quyết định số 86/2008/QĐ-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2008

Quyết định số 86/2008/QĐ-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2008

Quyết định số 86/2008/QĐ-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính ban hành mức bảo quản thóc đổ rời trong điều kiện áp suất thấp do Cục dự trữ quốc gia trực tiếp quản lý.