List/Grid

Tag Archives: cờ truyền thống hải quan

Nghị định của Chính phủ số 10/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 10/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 10/2005/NĐ-CP ngày 31 tháng 01 năm 2005 quy định về cờ truyền thống, cờ hiệu, biểu tượng, hải quan hiệu, phù hiệu, cấp hiệu, trang phục, giấy chứng minh hải quan.