List/Grid

Tag Archives: cờ thi đua của chính phủ

Quyết định số 842/2008/QĐ-TTg ngày 04/07/2008

Quyết định số 842/2008/QĐ-TTg ngày 04/07/2008

Quyết định số 842/2008/QĐ-TTg ngày 04 tháng 07 năm 2008 Thủ tướng Chính phủ ban hành việc tặng thưởng cờ thi đua của Chính phủ.

Nghị định số 154/2004/NĐ-CP

Nghị định số 154/2004/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 154/2004/nđ-cp ngày 09 tháng 8 năm 2004 về nghi thức nhà nước trong tổ chức mít tinh, lễ kỷ niệm; trao tặng và đón nhận danh hiệu vinh dự nhà nước, huân chương, huy chương, cờ thi đua của chính phủ, bằng khen của thủ tướng chính phủ.