List/Grid

Tag Archives: cờ hiệu

Thông tư số 61/2011/TT-BTC ngày 12/5/2011

Thông tư số 61/2011/TT-BTC ngày 12/5/2011

Thông tư số 61/2011/TT-BTC ngày 12/5/2011 do Bộ Tài chính ban hành Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 41/2005/TT-BTC ngày 26/5/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 10/2005/NĐ-CP ngày 31/10/2005 của Chính phủ qui định về cờ truyền thống, cờ hiệu, biểu tượng, hải quan hiệu, phù hiệu, cấp hiệu, trang phục, giấy chứng minh hải quan.

Nghị định số 86/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009

Nghị định số 86/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009

Nghị định số 86/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều cuả Pháp lệnh lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.

Nghị định số 78/1997/NĐ-CP của Chính Phủ

Nghị định số 78/1997/NĐ-CP của Chính Phủ

Nghị định số 78/1997/NĐ-CP của Chính phủ ngày 18/06/1997 quy định quân hiệu, cấp hiệu, lễ phục, quân kỳ, phù hiệu kiểm soát, biển công tác, cờ hiệu, giấy chứng minh của Bộ đội biên phòng