List/Grid

Tag Archives: cấu tổ chức của tổng cục hải quan

Nghị định số 96/2002/NĐ-CP

Nghị định số 96/2002/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 96/2002/nđ-cp ngày 19 tháng 11 năm 2002 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của tổng cục hải quan