List/Grid

Tag Archives: cấu tổ chức của bộ

Nghị định số 86/2002/NĐ-CP

Nghị định số 86/2002/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 86/2002/ND-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ