List/Grid

Tag Archives: cấp

Thông tư 06/2009/TT- BGTVT ngày 18/06/2009

Thông tư 06/2009/TT- BGTVT ngày 18/06/2009

Thông tư 06/2009/TT- BGTVT ngày 18/06/2009 quy định về đào tạo, cấp, thu hồi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải và giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải.

Thông tư 06/2009/TT- BCA ngày  11/03/2009

Thông tư 06/2009/TT- BCA ngày 11/03/2009

Thông tư 06/2009/TT- BCA ngày 11/03/2009 quy định việc cấp,thu hồi đăng ký, biển số các loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Thông tư số 06/2009/TT-BGTVT ngày 18/06/2009

Thông tư số 06/2009/TT-BGTVT ngày 18/06/2009

Thông tư số 06/2009/TT-BGTVT ngày 18/06/2009 do Bộ Giao Thông Vận Tải ban hành quy định về đào tạo, cấp, thu hồi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải và giấy chứng nhận vùng hoạt động  hoa tiêu hàng hải.

Nghị định số 77/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 77/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 77/2000/NĐ-CP của Chính phủ  ngày 15 tháng 12 năm 2000 Về việc điều chỉnh mức tiền lương tối thiểu, mức trợ cấp và sinh hoạt phí đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp, trợ cấp và sinh hoạt phí