List/Grid

Tag Archives: cấp hàng dự trữ quốc gia để cứu trợ

Thông tư 143/2009/TT-BTC ngày 15/07/2009

Thông tư 143/2009/TT-BTC ngày 15/07/2009

Thông tư 143/2009/TT-BTC ngày 15/07/2009 hướng dẫn lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm cho xuất, cấp hàng dự trữ quốc gia để cứu trợ, hỗ trợ và viện trợ.