List/Grid

Tag Archives: cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

Thông tư  số 12/2011/TT-BTTTT ngày 27/05/2011

Thông tư số 12/2011/TT-BTTTT ngày 27/05/2011

Thông tư  số 12/2011/TT-BTTTT ngày 27/05/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung, thay thế một số quy định của Thông tư số 02/2010/TT-BTTTT ngày 11/01/2010.